Terve Media OY:n yleiset myynti- ja sopimusehdot


1. EHTOJEN SOVELTAMINEN JA SOPIMUKSEN SITOVAKSI TULEMINEN

1.1 Terve Media Oy (y-tunnus 0108507-7) (jäljempänä ”Myyjä”) soveltaa näitä yleisiä myynti- ja sopimusehtoja sopimuksiin, joissa Myyjä tuottaa ja myy verkko- ja printtijulkaisuja (jäljempänä ”Palvelu”) Palveluja tilaavalle tai käyttävälle taholle (jäljempänä ”Tilaaja”, Myyjä ja Tilaaja yhdessä ”Osapuolet”). Erityiset palvelukohtaiset ehdot ovat jäljempänä kohdissa 16–21 (Jäljempänä ”Erityisehdot”). Ehtoja 1–15 ja 22 sovelletaan myös Erityisehtojen tarkoittamiin palveluihin.

1.2 Ehtoja sovelletaan, ellei Tilaajan kanssa erillisessä puitesopimuksessa tai yksittäistapauksessa kirjallisesti toisin nimenomaisesti sovita.

1.3 Kaikki Ostajan omat tilaukseen sisältyvät ehdot, varaumat tai sopimuslausekkeet, jotka ovat ristiriidassa Myyjän sopimusehtojen kanssa tai muutoin aiheuttavat Myyjälle lisäehtoja, ovat mitättömiä sekä pätemättömiä, eivätkä sido Myyjää.

1.4 Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan osana Myyjän ja Tilaajan tekemää sopimusta Palvelujen myynnistä ja/tai toimittamisesta (jäljempänä ”Sopimus”). Sopimuksen yksityiskohdat vahvistetaan tilausvahvistuksella (jäljempänä ”Tilausvahvistus”), Sopimus tulee Osapuolia sitovaksi, kun Tilaaja palauttaa Tilausvahvistuksen Myyjälle. Sopimus voidaan vahvistaa myös sähköpostilla, puhelimitse tai suullisesti, jolloin tilaus tulee sitovaksi, kun Myyjä vahvistaa sen sähköpostilla.

1.5 Myyjällä on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja. Uudet ehdot tulevat voimaan, kun ne on julkaistu Myyjän internet-sivuilla. Kuhunkin Palveluun sovelletaan kuitenkin Palvelun tilauksen vastaanottohetkellä voimassa olevia yleisiä ehtoja.

2. PALVELUN TOIMITUS

2.1 Myyjä toimittaa Palvelun Sopimuksen mukaisesti.

2.2 Tilaaja on velvollinen antamaan tarvittaessa Myyjälle riittävät tiedot Palvelun suorittamista varten kunkin tilauksen edellyttämässä laajuudessa ja aikataulussa.

2.4 Tilaaja vastaa kaikista välittömistä ja välillisistä kustannuksista, joita Palvelujen käyttöönotto ja käyttö mahdollisesti aiheuttaa Tilaajalle.

2.5 Tilaaja vastaa Palvelun soveltuvuudesta Tilaajan tarkoituksiin.

2.6 Myyjällä on oikeus jättää Palvelu toimittamatta, mikäli Tilaaja ei ole suorittanut Myyjälle Sopimuksen mukaisia maksuvelvoitteita minkään Osapuolten välisen Sopimuksen osalta.

3. KÄYTTÖOIKEUDET

3.1 Tilaaja saa käyttöoikeuden Myyjän immateriaalioikeuksiin siltä osin, kun se on tarpeen Palvelun käyttämiseksi. Tilaajalla on oikeus käyttää Myyjän immateriaalioikeuksia ainoastaan Sopimuksen ja näiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti ja Sopimuksessa sovitun ajan. Tilaaja ei saa hyödyntää näitä oikeuksia muussa toiminnassaan.

3.2 Tilaaja saa käyttää Palvelua vain Sopimuksen, näiden yleisten ehtojen ja Myyjän mahdollisen ohjeistuksen mukaisesti.

3.3 Mikäli muuta ei ole sovittu, Palvelu tarjotaan käytettäväksi vain Euroopan Unionin alueella.

4. HINNAT JA MAKSUEHDOT

4.1 Tilaaja sitoutuu suorittamaan Sopimukseen perustuvat maksut Myyjälle 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä, ellei kirjallisesti toisin sovita. Laskutus tapahtuu Myyjän ja Asiakkaan välisen Sopimuksen mukaisesti.

4.2 Myyjällä on oikeus periä Tilaajalta viivästyneen maksusuorituksen johdosta korkolain mukainen viivästyskorko. Lisäksi Tilaaja on velvollinen korvaamaan Myyjälle kohtuulliset huomautus- ja perintäkulut.

4.3 Mikäli Erityisehdoissa on määritetty erillinen prosenttiperusteinen korvaus Palvelun siirtämisestä Tilaajan toimesta, Myyjä laskuttaa siirtämisestä koskevan korvauksen, kun Myyjä vahvistaa Palvelun siirron. Kun palvelu toteutetaan, laskuttaa Myyjä Sopimuksen mukaisen korvauksen, jossa ei huomioida aiemmin maksettua siirtokorvausta.

5. TIETOSUOJA JA TIETOTURVA

5.1 Mikäli Myyjä saa haltuunsa Tilaajalta henkilötietoja, Myyjä käsittelee henkilötietoja tietosuojaselosteessaan kuvatulla tavalla ja sen mukaisiin tarkoituksiin.

5.2 Myyjä ja Tilaaja vastaavat kukin omista kulloinkin voimassa olevan ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön sekä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista velvoitteistaan sekä toimintansa johdosta mahdollisesti määrättävistä sanktioista ja vahingonkorvauksista.

6. IMMATERIAALIOIKEUDET

6.1 Kaikki Myyjän tuottaman aineiston, menetelmien ja materiaalien immateriaalioikeudet kuuluvat Myyjälle. Tilaajan käyttöoikeudesta on määrätty kohdassa 3. Mikäli aineisto on tuotettu siten, että Tilaaja tuottaa osan aineistosta osana Tilaajalle tuotettavaa Palvelua, Myyjä ja Tilaaja saavat käyttää aineistoa toiminnassaan Palvelun tuottamisessa.

6.2 Myyjä pidättää kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä Sopimuksessa tai näissä yleisissä ehdoissa.

7. YLIVOIMAINEN ESTE (FORCE MAJEURE)

7.1 Myyjä ei vastaa viivästyksestä tai muusta Sopimuksen mukaisen velvollisuutensa laiminlyönnistä tai täyttämättä jättämisestä tai niistä aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat Myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Myyjän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon Sopimuksen tekohetkellä, ja jonka seurauksia Myyjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

7.2 Myyjä sitoutuu pyrkimään ylivoimaisesta esteestä huolimatta parhaan kykynsä mukaan noudattamaan Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan.

8. VASTUUNRAJOITUKSET

8.1 Myyjän vastuun enimmäismäärä rajoittuu Sopimuksen mukaisen Palvelun kokonaishintaan.

8.2 Myyjä ei vastaa Tilaajalle Sopimukseen tai Palvelun käyttöön tai käyttöönottoon perustuvasta välittömästä tai välillisestä vahingosta (jäljempänä ”Vahinko”) ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Myyjä ei ole vastuussa epäsuorista, sattumanvaraisista, vaikeasti ennakoitavista tai välillisistä vahingoista eikä sopimussakosta. Myyjä ei myöskään vastaa Asiakkaan tuoton, liikevoiton, säästöjen tai liikevaihdon menetyksestä.

8.3 Vastuunrajoituksia ei sovelleta, mikäli Myyjä on aiheuttanut Vahingon tahallisesti.

9. ALIHANKKIJAT

9.1 Myyjällä on oikeus käyttää Palvelujen tuottamisessa alihankkijaa. Mikäli Palveluiden tuottamiseen liittyviä tehtäviä teetetään alihankkijalla, vastaa Myyjä käyttämänsä alihankkijan työstä ja sen tuloksista kuin omastaan, ja alihankkijaa koskevat samat vaatimukset kuin Myyjää.

10. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO

10.1 Ellei muuta ole sovittu, Myyjän ja Tilaajan välinen Sopimus tulee voimaan kohdan 1.4 mukaisesti.

11. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

11.1 Kaikki muutokset Sopimukseen ja sen liitteisiin tulee tehdä kirjallisesti tai muulla luotettavasti todistettavalla tavalla.

12. SOPIMUKSEN SIIRTO

12.1 Tilaajalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Myyjän etukäteistä kirjallista suostumusta. Myyjällä on oikeus siirtää Sopimus mahdollisen liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä luovutuksensaajalle.

13. ILMOITUKSET JA TIEDONANNOT

13.1 Sopimuksessa tarkoitetut ilmoitukset, reklamaatiot ja muut tiedonannot, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu, on tehtävä kirjallisesti tai muutoin todisteellisesti. Ilmoitukset, reklamaatiot ja muut tiedonannot katsotaan tehdyiksi Sopimuksen mukaisesti siinäkin tapauksessa, että ne on kirjallisena lähetetty postitse taikka toimitettu muutoin sähköisesti Sopimuksessa mainittuja yhteystietoja käyttäen. Sähköpostia käytettäessä Sopimuksessa tarkoitetut ilmoitukset ja muut tiedonannot katsotaan annetuksi tiedoksi toiselle Osapuolelle lähettämistä seuraavana arkipäivänä. Kirjattua kirjettä käytettäessä edellä mainitut ilmoitukset ja muut tiedonannot katsotaan annetuksi tiedoksi toiselle Osapuolelle seitsemän (7) päivän kuluessa kirjatun kirjeen lähettämisestä lukien.

14. SALASSAPITO

14.1 Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa toisiltaan saamansa tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi sekä muuten luottamukselliseksi, liikesalaisuudeksi, vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaksi tai sovellettavan lain mukaan salassa pidettäväksi katsottavan aineiston. Osapuolet sitoutuvat siihen, etteivät ne käytä luottamuksellisia tietoja muihin kuin Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Salassapitovelvoite säilyy Osapuolten välisen Sopimuksen päättymisen jälkeen.

14.2 Myyjä ja Tilaaja vastaavat siitä, että kaikki heidän palveluksessaan olevat henkilöt sekä alihankkijat noudattavat tätä salassapitovelvollisuutta.

15. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

15.1 Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säädöksiä.

15.2 Mahdolliset keskinäiset sopimuserimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti Osapuolten välisin neuvotteluin. Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa.

16. DISPLAY – PALVELUITA KOSKEVAT ERITYISEHDOT

16.1 Tämän kohdan mukaisia Erityisehtoja sovelletaan Myyjän Tilaajalle tuottamiin ja toimittamiin Display-kampanjoihin eli digitaaliseen mainontaan portaalissa Lääkäriportaali.fi (jäljempänä ”Display-Kampanja”).

16.2 Myyjä ja Tilaaja sitoutuvat pitämään Display-Kampanjan Tilausvahvistuksessa sovittuna ajankohtana. Myyjä sitoutuu tuottamaan Palvelun sovittuna ajankohtana ja Tilaaja sitoutuu tuottamaan tarvittavan materiaalin sovitun aikataulun mukaisesti. Mahdollisista aikataulumuutoksista sovittuun ajankohtaan ja muutoksista kampanjamuotoon tulee sopia Myyjän ja Tilaajan välillä kirjallisesti.

16.3 Mikäli Tilaaja peruuttaa tai siirtää Display-Kampanjan yli 90 päivää ennen sovittua ajankohtaa, Myyjällä on oikeus veloittaa 25 % Display-Kampanjan hinnasta.

16.4 Mikäli Tilaaja peruuttaa tai siirtää Display-Kampanjan 30–90 päivää ennen sovittua ajankohtaa, Myyjällä on oikeus veloittaa 50 % Display-Kampanjan hinnasta.

16.5 Mikäli Tilaaja peruuttaa tai siirtää Display-Kampanjan vähemmän kuin 30 päivää ennen sovittua ajankohtaa, Myyjällä on oikeus veloittaa 100 % Display-Kampanjan hinnasta.

16.6 Mikäli Tilaaja toimittaa hänen vastuullaan olevan materiaalin myöhässä sovitusta ajankohdasta, lyhenee Display-Kampanjan kesto viivästymistä vastaavalla ajalla.

17. SISÄLTÖMARKKINOINTIPALVELUJA KOSKEVAT ERITYISEHDOT, KUN TILAAJA TUOTTAA ITSE PALVELUN SISÄLTÖMATERIAALIN

17.1 Tämän kohdan mukaisia Erityisehtoja sovelletaan Myyjän Tilaajalle tuottamiin ja toimittamiin sisältömarkkinointia koskeviin Palveluihin (jäljempänä "Sisältömarkkinointipalvelut”) silloin kun Tilaaja kirjoittaa ja/tai toimittaa itse kokonaan tai osittain Palvelun sisältömateriaalin.

17.2 Myyjä ja Tilaaja sitoutuvat toteuttamaan Sisältömarkkinointipalvelun kampanjan Tilausvahvistuksessa sovittuna ajankohtana. Myyjä sitoutuu julkaisemaan Palvelun sovittuna ajankohtana ja Tilaaja sitoutuu toimittamaan tarvittavan materiaalin sovitun aikataulun mukaisesti. Mahdollisista aikataulumuutoksista sovittuun ajankohtaan ja muutoksista Sisältömarkkinointipalvelun kampanjamuotoon tulee sopia Myyjän ja Tilaajan välillä kirjallisesti.

17.3 Mikäli Tilaaja peruuttaa tai siirtää Sisältömarkkinointipalvelun kampanjan yli 90 päivää ennen sovittua ajankohtaa, Myyjällä on oikeus veloittaa 25 % kampanjan hinnasta.

17.4 Mikäli Tilaaja peruuttaa tai siirtää Sisältömarkkinointipalvelun kampanjan 30–90 päivää ennen sovittua ajankohtaa, Myyjällä on oikeus veloittaa 50 % kampanjan hinnasta.

17.5 Mikäli Tilaaja peruuttaa tai siirtää Sisältömarkkinointipalvelun kampanjan vähemmän kuin 30 päivää ennen sovittua ajankohtaa, Myyjällä on oikeus veloittaa 100 % kampanjan hinnasta.

17.6 Mikäli Tilaaja toimittaa hänen vastuullaan olevan materiaalin myöhässä sovitusta ajankohdasta, lyhenee Sisältömarkkinointipalvelun kampanja-aika viivästymistä vastaavalla ajalla. Myyjällä on kuitenkin oikeus laskuttaa Kampanja sen kalenterivuoden sisällä, jolloin Kampanja oli Tilausvahvistuksen mukaisesti tarkoitus toteuttaa.

18. SISÄLTÖMARKKINOINTIPALVELUITA KOSKEVAT ERITYISEHDOT, KUN MYYJÄ TOIMITTAA JA KIRJOITTAA PALVELUN SISÄLTÖMATERIAALIN

18.1 Tämän kohdan mukaisia Erityisehtoja sovelletaan Myyjän Tilaajalle toimittamiin Sisältömarkkinointipalveluihin silloin kun Myyjä kirjoittaa Palvelun sisältömateriaalin.

18.2 Myyjä ja Tilaaja sitoutuvat toteuttamaan Sisältömarkkinointipalvelun kampanjan Tilausvahvistuksessa sovittuna ajankohtana. Myyjä sitoutuu tuottamaan Sisältömarkkinointipalvelun sovittuna ajankohtana. Myyjällä ei ole vastuusta siitä, mikäli aikataulu viivästyy Myyjästä riippumattomasta syystä esimerkiksi siten, ettei Tilaaja saa solmittua haastateltavan kanssa sopimusta siten, että Myyjä voi täyttää velvollisuutensa. Tilaaja sitoutuu tuottamaan ja toimittamaan tarvittavan materiaalin sovitun aikataulun mukaisesti. Mahdollisista aikataulumuutoksista sovittuun ajankohtaan ja muutoksista kampanjamuotoon tulee sopia Myyjän ja Tilaajan välillä kirjallisesti.

18.3 Mikäli Tilaaja peruuttaa tai siirtää Sisältömarkkinointipalvelun kampanjan yli 90 päivää ennen sovittua ajankohtaa, veloittaa Myyjä 25 % kampanjan hinnasta.

18.4 Mikäli Tilaaja peruuttaa tai siirtää Sisältömarkkinointipalvelun kampanjan 30–90 päivää ennen sovittua ajankohtaa, velvoittaa Myyjä 50 % kampanjan hinnasta.

18.5 Mikäli Tilaaja peruuttaa tai siirtää Sisältömarkkinointipalvelun kampanjan vähemmän kuin 30 päivää ennen sovittua ajankohtaa, velvoittaa Myyjä 100 % kampanjan hinnasta.

18.6 Mikäli Tilaaja toimittaa hänen vastuullaan olevan materiaalin myöhässä sovitusta ajankohdasta, lyhenee Sisältömarkkinointipalvelun kampanja-aika viivästymisestä vastaavalla ajalla. Myyjällä on kuitenkin oikeus laskuttaa kampanja sen kalenterivuoden sisällä, jolloin kampanja oli Tilausvahvistuksen mukaisesti tarkoitus toteuttaa.

19. PRINTTI-/PAINOPALVELUJEN ERITYISEHDOT

19.1 Tämän kohdan mukaisia erityisehtoja sovelletaan Myyjän Tilaajalle tuottamiin ja toimittamiin printti-/painotuotteiden painopalveluihin (jäljempänä "Printtipalvelu”) liittyen Lääkärikorttiin tai Taskukonsulttiin tai muihin painettuihin palveluihin.

19.2 Myyjä sitoutuu toimittamaan Sopimuksen mukaiset printti- ja painotuotteet sovittuna ajankohtana. Mahdollisista aikataulumuutoksista sovittuun ajankohtaan tulee sopia Myyjän ja Tilaajan välillä kirjallisesti.

19.3 Mikäli sovittu Printtipalvelu siirtyy Myyjän ja Tilaajan kanssa sopimusvaiheessa sovitusta ajankohdasta yli kolme (3) kuukautta, on Myyjällä oikeus veloittaa 50 % Printtipalvelun kokonaishinnasta. Tilaajalla on kuitenkin oikeus olla maksamatta edellä mainittua siirtomaksua, jolloin Myyjällä on oikeus peruuttaa Tilaajan tilaus sekä tarjota ja myydä painotuote toiselle asiakkaalle. Tällöin Tilaaja on velvollinen korvaamaan alkuperäisestä tilauksesta Myyjälle aiheutuneet kustannukset.

19.4 Mikäli Tilaaja peruuttaa sovitun Printtipalvelun Tilausvahvistuksen jälkeen, Myyjällä on oikeus veloittaa 100 % Printtipalvelun kokonaishinnasta. Kohdassa 7.1 määritellyssä Force Majeure -tilanteeseen rinnastettavissa tilanteissa Myyjällä on oikeus veloittaa 50 % Printtipalvelun kokonaishinnasta. Mikäli Printtipalveluun liittyvää työtä ei ole aloitettu peruutushetkellä, voi Tilaaja käyttää tässä kohdassa mainitun peruutusmaksun Myyjän Display-tuotteeseen.

19.5 Printtipalveluun sisältyy Sopimuksella sovittu määrä Printtipalvelun vedoksen tarkistuskertoja sekä kommentointioikeuksia liittyen vedokseen tarkistuskertoihin. Ellei muuta ole sovittu, on Asiakkaalla oikeus tarkastaa ja tehdä muutoksia vedokseen enintään viisi (5) kertaa. Tämän jälkeen jokainen kommentointi- ja tarkistuskierros on erikseen laskutettavaa.

20. KOULUTUKSIA KOSKEVAT ERITYISEHDOT

20.1 Tämän kohdan mukaisia erityisehtoja sovelletaan Myyjän Tilaajalle tuottamiin koulutuspalveluihin (jäljempänä ”Koulutuspalvelu”).

20.2 Mikäli koulutuksen ajankohtaa ei ole sovittu Tilausvahvistuksen yhteydessä, ajankohta vahvistetaan viikkotasolla viimeistään Koulutuspalvelua koskevan yhteistyön aloituspalaverissa. Myyjä ja Tilaaja sitoutuvat toteuttamaan koulutuksen sovittuna ajankohtana.

20.3 Koulutuspalveluiden hinnasta laskutetaan 50 % yksi (1) kuukausi ennen Tilausvahvistuksessa määriteltyä koulutuksen toteuttamispäivää ja 50 % koulutustilaisuuden pitämisen jälkeen.

20.4 Mikäli Tilaaja peruuttaa tai siirtää sovitun Koulutuspalvelun vähintään 180 päivää ennen koulutustapahtuman vahvistettua ajankohtaa, Myyjällä on oikeus laskuttaa 30 % Tilausvahvistuksen mukaisesta hinnasta.

20.5 Mikäli Tilaaja peruuttaa tai siirtää sovitun Koulutuspalvelun vähemmän 179 mutta enemmän kuin 31 päivää ennen vahvistettua ajankohtaa, Myyjällä on oikeus laskuttaa 60 % Tilausvahvistuksen mukaisesta hinnasta.

20.6 Mikäli Tilaaja peruuttaa tai siirtää kampanjan vähemmän kuin 30 päivää ennen sovittua ajankohtaa, Myyjä on oikeus laskuttaa 100 % Tilausvahvistuksen mukaisesta hinnasta.

21. KONGRESSEJA KOSKEVAT ERITYISEHDOT

21.1 Tämän kohdan mukaisia erityisehtoja sovelletaan Myyjän Tilaajalle tuottamiin kongressipalveluihin (jäljempänä ”Kongressipalvelut”), jossa Myyjä tuottaa kongressista artikkeleita ja joissa Tilaaja saa tuotettuihin sisältöihin mainostilaa. Ehtoja sovelletaan myös kongressien reaaliaikaiseen suoratoistopalveluun eli livestreampalveluun, johon Myyjä toimittaa puhujat, tuottajan ja tuotantoyhtiön (jäljempänä ”Livestreampalvelu”).

21.2 Kongressista tuotettava Livestreampalvelu toimitetaan, ellei toisin sovita, yhden (1) kuukauden kuluessa kongressista. Myyjä ja Tilaaja sitoutuvat toteuttamaan kongressin sovittuna ajankohtana. Myyjä ei vastaa aiheutuneesta vahingosta, mikäli Livestreampalvelun toteuttaminen viivästyy Myyjästä riippumattomista syistä.

21.3 Kongressipalvelun hinnasta laskutetaan 50 % yksi (1) kuukausi ennen Tilausvahvistuksessa sovittua ajankohtaa ja 50 % kongressin pitämisen jälkeen.

21.4 Mikäli Tilaaja peruuttaa tai siirtää sovitun Kongressipalvelun vähintään 180 päivää ennen vahvistettua ajankohtaa, Myyjällä on oikeus laskuttaa 30 % Tilausvahvistuksen mukaisesta hinnasta.

21.5 Mikäli Tilaaja peruuttaa tai siirtää sovitun Kongressipalvelun vähemmän kuin 179 mutta enemmän kuin 31 päivää ennen vahvistettua ajankohtaa, Myyjällä on oikeus laskuttaa 60 % Tilausvahvistuksen mukaisesta hinnasta.

21.6 Mikäli Tilaaja peruuttaa tai siirtää kongressipalvelun vähemmän kuin 30 päivää ennen sovittua ajankohtaa, Myyjällä on oikeus laskuttaa 100 % Tilausvahvistuksen mukaisesta hinnasta.

22. VALLITSEVA KIELI

22.2 Yleiset ehdot on laadittu sekä suomeksi että englanniksi. Mikäli kieliversioiden välillä on ristiriitaisuuksia tai eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ensisijainen ja ratkaiseva.