Tietosuojaseloste


Tietosuoja-asetus 2016/679

Yksityisyytesi on meille tärkeä. Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit aina olla yhteydessä alta löytyvien yhteystietojen mukaisesti.

TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Cor Group Oy, y-tunnus 0779374-4
Saaristonkatu 22
90100 OULU

Tämä tietosuojaseloste koskee Cor Group Oy:n ja sen yhtiöiden työsuhteessa olevia työntekijöitä sekä rekrytointiin osallistuneita, joiden osalta Cor Group toimii rekisterinpitäjänä.

Ajantasainen lista Cor Group -konsernin yhtiöistä löytyy osoitteesta: https://corgroup.fi/.

2. Rekisterin yhteyshenkilöt

Rekisteristä vastaava henkilö Minna Itkonen, HR-johtaja, minna.itkonen(at)corgroup.fi

Tietosuojavastaava, Tuomas Mainio, tietosuojavastaava(at)coronaria.fi

3. Rekisterin tiedot

Cor Group ja sen yhtiöt keräävät rekrytoidessaan henkilötietoja TalentAdore VRA -rekrytointijärjestelmään, jonka toimittaja on Talentadore Oy (palveluntarjoaja). Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Cor Group ja sen yhtiöt käsittelevät työnhakijoidensa henkilötietoja. Työnhakijoilla tarkoitetaan sekä Cor Groupin ja sen yhtiöiden mahdollisia työntekijöitä että mahdollisia Cor Groupille ja sen yhtiöille terveydenhuollonpalveluja tuottavia itsenäisiä ammatinharjoittajia.

Henkilö antaa ja rekisteriin kerätään ensisijaisesti seuraavia tietoja:

- Perustiedot kuten etu- ja sukunimi
- Yhteystiedot (esim. osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
- Työhistoria, osaaminen
- Tutkinto- ja koulutustiedot pätevyydet, erikoisalat
- Työhakemuksen ja CV:n sisältämät muut tiedot
- Työnhakijan vastaukset hakulomakkeen kysymyksiin
- Mahdolliset soveltuvuus- ja johtamisarviointitiedot
- Rekrytointiprosessiin liittyvät muut mahdolliset tiedot, esim. hakemuksessa mainitut tiedot

Kerättäviä tietoja voivat olla myös esimerkiksi henkilön valokuva, kielitaito, palkkatoive, referenssitiedot, työnäytteet, haastatteluvideo sekä muut rekrytoinnin kannalta oleelliset lisätiedot.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on uusien työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien rekrytointi. Tämä sisältää muun muassa työnhakijoiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien arvioimisen rekrytointitarkoitusta varten, yhteydenpidon työnhakijoihin ja itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja muut rekrytointiprosessiin liittyvät toimet, esimerkiksi rekrytointiin liittyvän kontaktoinnin ja rekrytointiprosessin kehittämisen. Henkilötietoja käsitellään henkilön suostumuksen nojalla.

5. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät Cor Groupin ja sen yhtiöiden rekrytointiin osallistuvat henkilöt, sekä mahdolliset rekisterinpitäjän valitsemat rekrytointiin osallistuvat kolmannet osapuolet, esimerkiksi soveltuvuusarviointien tuottajat.

Lisäksi henkilötietoja käsittelee rekisterinpitäjän palveluntarjoaja tuottaakseen rekisterinpitäjälle teknistä alustaa rekrytointitoimenpiteiden toteuttamiseksi. Muita mahdollisia henkilötietojen käsittelijöitä voivat olla erilaiset rekrytoinnin apujärjestelmät.

6. Tietolähteet

Tietolähteenä on henkilö itse antamalla henkilötietoja hakiessaan työpaikkaa ja antaessaan pyydettäessä lisätietoa. Cor Group ja sen yhtiöt voivat kerätä henkilötietoja myös konsulttiyrityksiltä, jos ulkopuolinen konsulttiyritys toteuttaa rekrytoinnin suorahakuna Cor Groupille ja sen yhtiöille tai jos konsulttiyritys toteuttaa työnhakijasta soveltuvuusarvion tämän suostumuksella. Cor Group ja sen yhtiöt voivat kerätä tietoja myös henkilön itsensä ilmoittamilta suosittelijoilta.

Ammattioikeuksiin liittyvät tiedot saadaan Valviran rekisteristä.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti 12 kuukautta hakemuksen tallentamishetkestä. Tietyissä tapauksissa henkilötietoja voidaan säilyttää kauemmin. Näissä tapauksissa henkilöltä pyydetään erillinen suostumus pidempiaikaiseen säilytykseen.

8. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

• saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
• saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Cor Groupin ja sen yhtiöiden käsittelemät henkilötiedot
• vaatia epätarkan, virheellisen tai puutteellisen henkilötiedon oikaisemista tai henkilötietojen täydentämistä
• vaatia henkilötietojensa poistamista
• peruuttaa suostumuksensa siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu työnhakijan suostumukseen
• vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Cor Groupin ja sen yhtiöiden oikeutettu etu
• vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Käsittelyn vastustaminen tai henkilötietojen poistaminen johtaa siihen, että Cor Groupin ja sen yhtiöiden ei ole mahdollista ottaa työnhakijaa huomioon rekrytoinnissa. Jos rekisteröity peruuttaa soveltuvuusarvion tekemiseen antamansa suostumuksen, sillä ei ole vaikutusta ennen peruuttamista toteutetun soveltuvuusarvion lainmukaisuuteen.

Rekisteröidyn on esitettävä edellä mainittujen oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti.

Cor Group ja sen yhtiöt voivat pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Cor Group ja sen yhtiöt voivat kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Tällöin Cor Group ja sen yhtiöt esittävät rekisteröidylle perusteet pyynnön epäämiselle.

9. Tietoturva

Henkilötietoja säilytetään palveluntarjoajan palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Kerättävä ja käsiteltävä henkilötieto pidetään luottamuksellisina eikä sitä ilmaista muille kuin sitä työssään tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti palvelusopimusten perusteella rekisterinpitäjän asiakkaille. Pääsy henkilötietoihin on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Palveluntarjoaja vastaa teknisestä ja tietoturvallisesta suojauksesta. Palveluntarjoaja voi esimerkiksi teknisissä selvityksissä joutua käsittelemään henkilötietoja. Palveluntarjoajan henkilöstö on allekirjoittanut vaitiolosopimuksen, sekä sitoutuu käsittelemään henkilötietoja tietoturvallisesti, luottamuksellisesti ja vain tuottaakseen palvelua.

10. Tietojensiirto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti vain EU/ETA-alueella. Tietyissä tapauksissa henkilötietoja voidaan käsitellä teknisesti myös EU/ETA-alueen ulkopuolella. Tällöin palveluntarjoaja huolehtii, että henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti ja asetuksen mukainen käsittely on sovittu asetuksen vaatimin tietojenkäsittelysopimuksin.

11. Automaattinen päätöksenteko

Rekisterin henkilötietoihin ei kohdistu automaattista päätöksentekoa.

12. Yhteydenotot

Rekisteröidyn on tehtävä kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot

• sähköpostitse osoitteeseen tietosuojavastaava(at)coronaria.fi
• sähköisellä tietopyynnöllä osoitteesta: https://asiointi.coronaria.fi/asiointipalvelu/kysy...
• tai postitse osoitteeseen Saaristonkatu 22, 90100 Oulu.